เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 

กองการศึกษา


นายยุทธจักร สมสมัย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นางสาวรพีพรรณ สุวรรณเจริญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสุพรรณ เจาะเส็น
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ

นางผ่องศรี ยอดติ่ง
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ

นางรุ่ง กีนีศรี
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ

นางเสาวนีย์ พนาสันฑรักษ์
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวทิพย์กฤตา กิจอมรพาณิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฎิบัติงาน

นางสุจินต์ ใหญ่หลวง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวเขมจิรา อรินใจ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวช่อทิพย์ อ้ายดี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวหัทยา ชมภูเครือ
ผู้ดูแลเด็ก

นายนราวิชญ์ มงคล
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวสุพรพรรณ ปินใจนำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ wiangsuai145@yahoo.com
facebook : Wiangsuai Maesuai
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน