เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
  (ประกาศเมื่อ 13 กรกฏาคม 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง บัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล/นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 12 กรกฏาคม 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
มาตรการสำหรับผู้เดินทางมาจากกรุงเทพและปริมณฑล
  (ประกาศเมื่อ 06 กรกฏาคม 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเวียงสรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  (ประกาศเมื่อ 05 กรกฏาคม 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องประกาศฐานในการคำนวณและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)
  (ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องพนักงานครูผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและระดับดีมาก การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2564)
  (ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
????????แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับชำระภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
  (ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
  (ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(เพิ่มเติม) พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564
  (ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
แจ้งเปลี่ยนแปลงนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  (ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)พนังกานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
  (ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี
  (ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ wiangsuai145@yahoo.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน