เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
  (ประกาศเมื่อ 09 พฤษภาคม 2565 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ข้อมูลการให้บริการประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565
  (ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2565 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  (ประกาศเมื่อ 23 เมษายน 2565 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง นโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ (No Gft Policy)
  (ประกาศเมื่อ 18 เมษายน 2565 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2564
  (ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2565 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
1. งบแสดงฐานะการเงิน
  (ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2565 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
รายงานงบประมาณคงเหลือปี 2564
  (ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2565 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564
  (ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2565 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานการสอบ กสถ.
  (ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2565 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศกถ.เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศน์ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
  (ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2565 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
  (ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2565 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
  (ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2565 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
  (ประกาศเมื่อ 09 มีนาคม 2565 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ wiangsuai145@yahoo.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน