เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

จัดกิจกรรมการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ผ่านการประชุมรับทราบนโยบาย

ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2565 เปิดอ่าน 26 ครั้ง
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงสรวย ได้จัดกิจกรรมการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ผ่านการประชุมรับทราบนโยบายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล โดยมีนายสมพงศ์ เจาะเส็น นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย ประธานการจัดกิจกรรม ได้มอบนโยบายในประเด็น ดังนี้ (1) การดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย หลังจากประกาศไว้ เมื่อครั้งแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ (2) การจัดทำมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (3) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต (4) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (5) การกำหนดมาตรการ เพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ (6) กำหนดกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการนี้ นายสมพงศ์ เจาะเส็น นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย ระบุว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับ/ปรับปรุงผลการประเมิน ITA ให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น อีกทั้ง ช่วยยกระดับการบริหารจัดการในการปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

กิจกรรมอื่น ๆ

 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ wiangsuai145@yahoo.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน