เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

ว่าที่ร้อยตรี ดุสิตมั่นขัน รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นกรรมการชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย ระดับอำเภอ

ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2565 เปิดอ่าน 21 ครั้ง
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ดุสิตมั่นขัน รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย เข้าร่วมกิจกรรมกับชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงราย ในโครงการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรมการขยายผลสร้างแกนนำสมาชิกชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย สู่ระดับตำบล รุ่นที่ 6 (อ.เวียงป่าเป้า, อ.แม่สรวย) ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานเวียงป่าเป้า อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งโครงการและกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และสนับสนุนภาคเอกชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวฯ ได้มีการคัดเลือกกรรมการชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย ระดับอำเภอด้วย โดยว่าที่ร้อยตรี ดุสิตมั่นขัน รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นกรรมการชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย ระดับอำเภอ

กิจกรรมอื่น ๆ

 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ wiangsuai145@yahoo.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน